Các yếu tố cơ bản của quá trình truyền thông:

  • Nguồn: là yếu tố mang thông tin tiềm năng và khởi xướng quá trình truyền thông.
  • Thông điệp: là nội dung thông tin được trao đổi từ nguồn phát đến đối tượng tiếp nhận thông tin.
  • Kênh truyền thông: là các phương tiện, con đường, cách thức chuyển tải thông điệp từ nguồn phát đến đối tượng tiếp nhận.
  • Người nhận: là các cá nhân hay nhóm người tiếp nhận thông điệp trong quá trình truyền thông.
  • Phản hồi: là thông tin ngược, là dòng chảy của thông điệp từ người nhận trở về nguồn phát.
  • Nhiễu: là yếu tố gây ra sự sai lệch thông tin trong quá trình truyền thông